تایید های مراکز حقوقی

کانون وکلا
ردیف نام کانون مسئول مربوطه تلفن تماس
1 کانون وکلای مرکز جناب آقای خسروی 02184000124
2 کانون وکلای فارس جناب آقای فدائی 07116271149
3 کانون وکلای کرمان سرکار خانم موسوی 03412535277
4 کانون وکلای قم جناب آقای حسن خانی 02537753632

مرکز مشاوران حقوقی وکلای قوه قضائیه
ردیف نام مرکز مسئول مربوطه تلفن تماس
1 مرکز مشاوران حقوقی استان همدان جناب آقای ترکستانی 8138254075
2 مرکز مشاوران حقوقی استان قم سرکار خانم تمدن 0256617001
3 مرکز مشاوران حقوقی استان کرمان جناب آقای قرائی 3412231305