اضافه شدن ترمینولوژی حقوقی و قوانین و ....

اضافه شدن واژه نامه های تخصصی نرم افزار دادرس(ترمینولوژی حقوقی،قوانین و مقررات و...)