جستجوی پیشرفته دادرس

جستجوی دادرس به روز شد . با جستجوی یک شخص می توانید تمامی آیتم های مربوط به این شخص پرونده ها ، سوابق اوراق قضائی ، وقت های مشاوره ، سوابق پیامک ، سوایق مالی و... اضافه شده است و می توانید به راحتی هر کدام از آنها را ویرایش کنید.