پشتیبانی صوتی رایگان نرم افزار وکالت دادرس

برای ارتقای سطح پشتیبانی نرم افزار وکالت دادرس بر آن شدیم تا پشتیبانی صوتی رایگان راه بیاندازیم .

شما در این قسمت می توانید از طریق اینترنت و نرم افزار Skype با اپراتور پشتیبان در ارتباط صوتی باشید .

مشاهده آموزش کار با نرم افزار Skype

برای پیا کردن ما در نرم افزار skype قسمت جستجو کلمه "نرم افزار وکالت دادرس" را جستجو کنید .