قرعه کشی و جوایز خریداران نرم افزار جامع وکالت دادرس

طبق تصمیم جدید مدیران دادرس این قرعه کشی به صورت ماهانه بین خریداران ماه صورت  می گیرد و به افراد برنده جوایز زیر اعطا می شود :

جوایز قرعه کشی ماهانه نرم افزار حقوقی دادرس